preskoči na sadržaj

Osnovna škola Novi Marof

 

Pozdrav!

Dobro došli na stranicu 2.razreda iz Ključa

smiley

Učenici koji polaze 2. razred u PŠ Ključ školske godine 2016/17. su:

Daria  Bartolec

Ivan  Klopotan

Tea  Kopjar

Dorian  Koren

Klara  Košćak

Ema  Mađarić

Anamarija  Piškor

Franko  Rabuzin

Dora  Stepan

Matej  Sudec

Domagoj  Šafran

Tin  Šavor

                                 Evo nas u drugom razredu! Prvi smo razred svi uspješno završili i vjerujem da smo spremni za nove zadatke , nove brige, ali i

                                   nove igre.

Svim đacima  želim veselu , razigranu , raspjevanu i uspješnu  drugu godinu njihova školovanja !wink

SRETNO!

Novo: U mjesecu studenom sat za roditelje održat će se 3.11.(četvrtak) u vremenu od 16 h do 17h.

                           Pisane provjere 1. polugodište 2016/17.             

Matematika-06.09.2016.-Inicijalna provjera (gradivo1 razreda)

Hrvatski jezik-30.09.2016.-Vrste rečenica-pisana provjera

Priroda i društvo-13.10.2016.-1. ispit znanja.

Matemati-25.10.2016.-Brojevi do 100-uspoređivanje, redni brojevi, rimske brojke-1.ispit znanja.

Hrvatski jezik-28.10.2016.Jesna i niječna rečenica-pisana provjera

Priroda i društvo-03.11.2016.2. ispit znanja

Hrvatski jezik-04.11.2016.-Razumijevanje pročitanog teksta-pisana provjera.

Matematika-23.11.2016.-Zbrajanje i oduzimanje jednoznamekastih i dvoznamekastih brojeva-2. ispit znanja.

Priroda i društvo-28.11.2016. -3.ispit znanja

Hrvatski jezik-29.11.2016.-Otvornici , zatvornici, slog-pisana provjera

Engleski jezik I-01.12.2016.Test 1 (units 1 and 2)

Hrvatski jezik-09.12.2016.Razumijevanje pročitanog teksta-pisana provjera.

 

                                Pisane provjere 2. polugodište 2016/17.


Priroda i društvo - 23.01.2017. 4.ispit znanja. 
Hrvatski jezik - 24.01.2017. Pisanje riječi li-pisana provjera. 
Matematika - 26.01.2017. Zbrajanje i oduzimanje dvoznamenkastih brojeva-3. ispit znanja 
Matematika- 23.02.2017. Zbrajanje i oduzimanje triju i više brojeva, dužine, stranice pravokutnika, kvadrata i trokuta-4.ispit znanja 
Hrvatski jezik- 24.02.2017. Skup glasovaije , je, č, ć, đ, dž-pisana provjera.
Priroda i društvo - 27.02.2017. 5.ispit znanja 
Engleski jezik I  02.03.2017. Test 2 (units 3 and 4) 
Hrvatski jezik  08.03.2017. Veliko slovo u pisanju naziva mjesta-pisana provjera. 
Matematika - 23.03.2017. Množenje brojeva 2,5, 10, dijeljenje brojevima 2, 5, 10, 1 i 0 -5.ispit znanja 
Hrvatski jezik - 19.04.2017. Imenice-pisana provjera. 
Hrvatski jezik - 28.04.2017. Veliko slovo u pisanj naziva ulica, trgova-pisana provjera.
Matematika - 18.05.2017. Množenje i dijeljenje brojeva -6. ispit znanja. 
Matematika- 31.05.2017. Redslijed izvođenja računskih radnji, parni, neparni brojevi -7.ispit znanja.
Engleski jezik I -. Test 3 - završna provjera znanja 
Hrvatski jezik  02.06.2017. Razumijevanje pročitanog teksta-pisana provjera. 
Priroda i društvo- 05.06.2017. 6.ispit znanja. 
Hrvatski jezik - 07.06.2017. Pisana provjera usvojenosti sadržaja 2.razreda. 

                    

                                 

ELEMENTI OCJENJIVANJA TE NAČINI I POSTUPCI VREDNOVANJA

 

Razred: DRUGI

Nastavni predmet: HRVATSKI JEZIK

Hrvatski jezik

Odličan

Programski sadržaj usvojio u cijelosti na najvišu razinu. Ističe se na satima jer koristi predznanje. U potpunosti razumije vrste riječi i prepoznaje ih u tekstu bez pogreške. Pravopisna pravila o pisanju velikog početnoga slova primjenjuje bez pogreške.

Vrlo dobar

Lako usvaja jezične sadržaje i primjenjuje ih u usmenom i pismenom izražavanju. Razumije vrste riječi i pronalazi ih u rečenicama. Pravopisna pravila točno primjenjuje.

Dobar

Učenik većim dijelom usvaja jezične sadržaje, a primjenjuje ih s manjim pogreškama. Traži potporu učitelja. Razumije vrste rijeci ali ih teže pronalazi u tekstu. Povremeno griješi u pisanju velikog početnoga slova.

Dovoljan

Uz stalnu pomoć učitelja djelomično usvaja jezične sadržaje koje kroz dopunski rad treba višekratno ponavljati. Teško i uz pomoć učitelja prepoznaje vrste rijeci. Teško primjenjuje naučena pravopisna pravila o pisanju velikog početnoga slova.

Nedovoljan

Jezični sadržaji nisu usvojeni. Niti uz pomoć učitelja ne prepoznaje jezičnu pojavu. Ne razlikuje vrste rijeci u rečenicama. Nije usvojio pravopisna pravila o pisanju velikog početnoga slova.

Književnost

Odličan

Učenik konkretno i jasno prosuđuje, prima, raščlanjuje i interpretira književni tekst/djelo. Samostalno i točno izdvaja temu teksta, likove, mjesto i vrijeme radnje. Samostalno i bez pogreške prepoznaje vrstu djela.

Vrlo dobar

Znanje i sposobnosti na očekivanoj razini kao i interes. Konkretno i jasno analizira književne tekstove. Razlikuje vrste književnog djela. Prepričava točno, brzo i slikovito. Samostalno i kronološki navodi tijek priče. Točno izdvaja temu u tekstu, likove, mjesto i vrijeme radnje.

Dobar

Učenik sudjeluje u analizi/interpretaciji književnih tekstova/djela. Uz pomoć učitelja primjenjuje stečena znanja iz književno teoretskog nazivlja. Nakon čitanja teksta učenik sporije i uz pomoć učitelja odgovara na postavljena pitanja.

Dovoljan

Znanje na početnoj razini. Povremeno sudjeluje u analizi književnog djela. Potrebna stalna učiteljeva pomoć. Nesiguran u razumijevanju pročitanog teksta. Uz učiteljevu pomoć odgovara na pitanja ali uglavnom koristeći kratke odgovore. Teško prepričava i navodi tijek priče, izdvaja sporedne i glavne likove, te osnovnu misao teksta.

Nedovoljan

Ne može usvojiti književno nazivlje, niti uz pomoć učitelja analizirati književni tekst/djelo. Znanje i odnos prema književnosti nedovoljno razvijene. Ne sudjeluje u interpretaciji književnog djela. Ne prepoznaje književno djelo. Ne razumije pročitano.

Lektira

Odličan

Pokazuje izuzetan interes za čitanje lektire. Dnevnik čitanja jezično, stilski i sadržajno točan. Vrlo uspješno uočava i obrazlaže povezanost događaja s mjestom, vremenom i likovima.

Vrlo dobar

Redovno čita lektiru, dnevnik čitanja vodi stilski i sadržajno točno, ali s manjim jezičnim greškama. Uočava i obrazlaže povezanost događaja s mjestom, vremenom i likovima.

Dobar

Redovito čita lektiru, dnevnik čitanja sadržajno i stilski nepotpun. Uz pomoć uočava i obrazlaže povezanost događaja s mjestom, vremenom i likovima.

Dovoljan

Ne čita redovito lektiru, dnevnik čitanja površan, stilski i sadržajno nedorečen s mnogo pravopisnih i gramatičkih grešaka. Uz pomoć uočava povezanost događaja s mjestom, vremenom i likovima.

Nedovoljan

Ne čita propisana djela za lektiru i ne vodi dnevnik čitanja. Ni uz pomoć ne uočava povezanost događaja s mjestom, vremenom i likovima.

Jezično izražavanje – usmeno

Odličan

Usmeno izražavanje logično, jezgrovito, emocionalno izražajno i slikovito. Rječnik izuzetno bogat. Visok stupanj informiranosti, kritičnosti.

Vrlo dobar

Usmeno izražavanje logično i jezgrovito. Komunicira i dobro povezuje rijeci, sliku i pokrete. Rječnik prosječan, ali aktivan.

Dobar

Usmeni izraz nije uvijek jezgrovit i izražajan. Rječnik prosječan i pasivan, koristi poštapalice i lokalne neknjiževne izraze.

 

Dovoljan

Usmeno se teže izražava uz pomoć poštapalica i lokalnih, neknjiževnih izraza. Siromašan i pasivan rječnik.

Nedovoljan

Teško se usmeno izražava. Ne može niti uz pomoć učitelja postići poželjan stupanj komuniciranja.

Jezično izražavanje – pisano

Odličan

Učenik se sadržajno, točno i izrazito lijepo izražava. Ima razvijen kritički odnos prema pismenom izrazu. Pokazuje visoku ovladanost književno jezičnim normama, te je u potpunosti ovladao pisanjem kraćih sastavaka.

Vrlo dobar

Učenik se sadržajno i točno pismeno izražava primjenjujući pravopisne i gramatičke norme. Pokazuje visoku ovladanost književno jezičnim normama.

Dobar

U pismenom izražavanju griješi u pravopisnom i gramatičkom području. Pismeni izričaj manje maštovit i slikovit, pokazuje uglavnom ovladanost književno-jezičnim normama.

Dovoljan

Slabije se pismeno izražava, ponavlja se i služi neodgovarajućim izrazima s čestim pravopisnim i gramatičkim pogreškama. Stil je često nejasan. Djelomice ovladao književno-jezičnim normama.

Nedovoljan

Pismeni izraz skroman i neprimjeren dobi. Niti uz pomoć učitelja ne uspijeva primijeniti pravopisne i gramatičke norme. Ne može pisati kraće sastavke niti pravilno oblikovati rečenice.

Medijska kultura

Odličan

Ima vrlo razvijene sposobnosti za komunikaciju s medijima. Aktivno sudjeluje u raščlambi gledanog filma, TV-emisije i kazališne predstave. Samostalno i bez pogreške uočava razlike i sličnosti između igranog i dječjeg filma, te radijske emisije.

Vrlo dobar

Znanja o medijskoj kulturi usvojena su na očekivanoj razini. Pokazuje veći interes ali sposobnosti na prosječnoj razini. Uočava razlike i sličnosti između igranog i dječjeg filma, te radijske emisije.

Dobar

Znanje i poznavanje medija na nivou reprodukcije. Uz pomoć učitelja uočava razlike i sličnosti između igranog i dječjeg filma, te radijske emisije.

 

Dovoljan

Interes i odnos prema medijskoj kulturi je slabije izražen. Znanje na početnoj razini. Učenikove sposobnosti za komunikaciju samo djelomično razvijene. Teško uočava razlike i sličnosti između vrsta filma.

Nedovoljan

Znanje jako površno. Nije usvojeno u dovoljnoj mjeri. Ne pokazuje interes, a niti uz učiteljevu pomoć ne može uspješno interpretirati TV-emisiju, film ili kazališnu predstavu.

Domaći uradak

Odličan

Uvijek točno i redovito rješava domaće zadaće primjenjujući stečena znanja iz književnosti, jezika i medijske kulture. Zadaće su vrlo uredne.

Vrlo dobar

Redovito i uredno piše domaće zadaće primjenjujući stečena znanja. Zadatke uglavnom izvršava točno i na vrijeme.

Dobar

Redovito piše domaće zadaće. Zadaća mu je katkad površna. Obično je motiviran za izvršavanje postavljenih zadaća.

Dovoljan

Povremeno motiviran da izradi zadatke koji su površno i djelomično riješeni. Često zaboravlja napisati domaću zadaću.

Nedovoljan

Ponekad napiše zadaću koja je površna, nedovršena i neuredna. Dovršava mali broj zadataka.

 

Nastavni predmet: LIKOVNA KULTURA

Crtanje

Odličan

Učenik se odlično služi izražajnim mogućnostima crtaćih tehnika. Odlično uočava proporcije u prirodi i na umjetničkim djelima, razliku izmeĊu strukturnih i obrisnih linija kao i različite linijske motive u okolini. Pokazuje poseban interes za izražavanje u crtaćoj tehnici.

Vrlo dobar

Dobro se služi izražajnim mogućnostima crtaćih tehnika. Dobro uočava razlike izmeĊu obrisnih i strukturnih linija.

Dobar

Slabo uočava proporcije u prirodi i na umjetničkim djelima.

Dovoljan

Nema interes za izražavanjem crtaćih tehnika.

Nedovoljan

Uopće ne sudjeluje u radu. Ne donosi pribor za rad.

Slikanje

Odličan

Učenik se odlično služi izražajnim mogućnostima slikarskih tehnika, koristi se mnoštvom različitih nijansi kao izražajnim mogućnostima kolorističkih kontrasta.

Vrlo dobar

Dobro uočava, razlikuje i opisuje nijanse i odnose među bojama.

Dobar

Slabo se služi izražajnim mogućnostima slikarskih tehnika.

Dovoljan

Učenikove sposobnosti izražavanja slikarskim tehnikama su skromne.

Nedovoljan

Uopće ne sudjeluje u radu. Ne donosi pribor za rad.

Oblikovanje

Odličan

Učenik je odlično savladao tehničke zakonitosti i mogućnosti izražavanja u kiparskoj tehnici (glina, papir, plastika, žica).

Vrlo dobar

Učenik se dobro koristi različitim prostornim odnosima u svom likovnom radu.

Dobar

Učenik se slabo služi izražajnim mogućnostima tehnika 3D oblikovanja.

Dovoljan

Učenik slabo uočava, razlikuje i opisuje prostorne odnose.

Nedovoljan

Uopće ne sudjeluje u radu. Ne donosi pribor za rad.

 

Nastavni predmet: Glazbena kultura

Pjevanje

Odličan

Ima vrlo lijep i čist glas. Pjeva izražajno, samostalno i sigurno u točnoj intonaciji. Ritamski točno reproducira tekstove i melodije. Prepoznaje glazbala prema obliku i zvuku. Izrazito zainteresiran za sve oblike glazbenog izražavanja.

 

 

Vrlo dobar

Ima lijep i čist glas, ali potrebno proširivati opseg glasa. Pjeva samostalno, ali ponekad nesigurniji u melodijskom reproduciranju. Prepoznaje glazbala prema obliku i zvuku. Rado pjeva samostalno i u grupi.

Dobar

Ima lijep i čist glas, ali potrebno proširivati opseg glasa. Traži pomoć u pjevanju jer teže usvaja tekstove pjesama i melodije. Poznaje glazbala po obliku, ali ne po zvuku. Uglavnom očuvan interes za pjevanje.

Dovoljan

Ima/nema lijep glas i slabije razvijeno glazbeno pamćenje. Ne može čisto niti u ritmu otpjevati pjesmu ili brojalicu. Ne pokazuje interes za glazbene aktivnosti.

Sviranje

 

Odličan

Uz pjevanje, samostalno, sigurno i točno izvodi ritmove naučenih pjesama i brojalica na dječjim glazbalima.

Vrlo dobar

Samostalno, ali nesigurnije reproducira ritmove naučenih pjesama i brojalica dječjim glazbalima te je ponekad potrebna podrška.

Dobar

Samostalno ili u grupi izvodi ili improvizira ritmove na udaraljkama nekih naučenih brojalica ili pjesama.

Dovoljan

Nesiguran u ritmičkoj pratnji napjeva dječjim glazbalima. Često improvizira.

Slušanje

Odličan

Zainteresirano i pozorno sluša glazbu. Lako slušno prepoznaje i imenuje skladbu koju je već slušao. Slušno zapaža, opisuje, određuje i razlikuje ugođaj, tempo i dinamiku skladbe te izvođački sastav.

Vrlo dobar

U većoj mjeri zainteresiran za slušanje glazbe. Slušno zapaža i razlikuje ugođaj pjesama, karakter zvučne izvedbe.

Dobar

Samo djelomično zainteresiran za slušanje glazbe. Slabije pamti slušne skladbe. Uz pomoć određuje ugođaj i izražajni karakter zvučne izvedbe.

Dovoljan

Nezainteresiran za slušanje glazbe. Ne može prepoznati skladbu koju je već slušao.

 

Nastavni predmet: Matematika

Usvojenost, razumijevanje i primjena programskih sadržaja – usmeno

Odličan

Lako i brzo usvaja sadržaje na najvišem stupnju u kvaliteti znanja. Točno, brzo, samostalno rješava zadatke, temeljito i logički povezuje i obrazlaže matematičke pojmove i zakonitosti. Samostalno rješava i logički zahtjevnije zadatke koji se odnose na geometrijske sadržaje.

Vrlo dobar

Bez većih poteškoća usvaja i prenosi nova znanja. Točno, umjereno brzo i samostalno rješava matematičke zadatke. Uočava, primjenjuje i obrazlaže matematičke zakonitosti. Samostalno i logički rješava zadatke koji se odnose na geometrijske sadržaje.

Dobar

Sadržaje usvojio na stupnju reprodukcije. Matematičke zakonitosti poznaje ali ih djelomično obrazlaže i primjenjuje. Polako i uz učiteljevu pomoć djelomično rješava zadatke zbrajanja, oduzimanja, množenja i dijeljenja. Razumije i primjenjuje gradivo iz geometrije.

Dovoljan

Gradivo dosta teško usvaja. Zadatke rješava polako, nesigurno i uz pomoć učitelja. Obrazlaže nepotpuno, površno i s pogreškama. Matematičke pojmove ne povezuje logički.

Nedovoljan

Izrazito teško usvaja gradivo. Nije u stanju riješiti zadatke niti uz pomoć učitelja. Obrazlaže nesuvislo i bez razumijevanja. Ne poznaje i ne primjenjuje osnovne matematičke zakonitosti i pojmove. Ni uz pomoć učitelja ne može riješiti zadatke zbrajanja, oduzimanja, množenja i dijeljenja do 100.

Usvojenost, razumijevanje i primjena programskih sadržaja  - pismeno

Riješenost na pismenom ispitu:

Odličan 90 -100% ; vrlo dobar 77-89%; dobar 64-76%; dovoljan 50-63%; nedovoljan 0-49%.

Domaći uradak

Odličan

Zadaće su redovite, izrazito uredne i točno napisane. Sve zadatke je sam sposoban obrazložiti s razumijevanjem.

Vrlo dobar

Zadaće su redovite, točne i uredne. Ponekad netočno obrazlaže i točno riješen zadatak.

Dobar

U radu kod kuće je redovit, ali ne posvećuje veću pozornost točnosti i urednosti. Ne snalazi se u obrazlaganju riješenosti zadataka.

Dovoljan

Zadaće su neredovite, neuredne, često i netočne. Nije u stanju obrazložiti riješeni zadatak. Pokazuje slabu motiviranost.

Nedovoljan

U pisanju domaćih zadaća kod kuće izrazito je neredovit. Zadaće su učestalo površne, neuredne i netočne. Nije u stanju reproducirati riješeni zadatak niti obrazložiti napisano.

 

Nastavni predmet: Priroda i društvo

Usvojenost, razumijevanje i primjena programskih sadržaja – usmeno

Odličan

Učenik je u cijelosti usvojio obrađene sadržaje. Samostalno povezuje nastavne sadržaje i uspoređuje s vlastitim primjerima. Izvrsno se snalazi u prostoru i vremenu, na zemljovidu i planu mjesta. Programske jedinice o prometu u potpunosti usvojene, razlikuje vrste prometa, ispravno primjenjuje znanje o zdravlju. Postoji velik interes za istraživanjem prirode.

Vrlo dobar

Usvojio gradivo bez većeg napora na stupnju operativnog znanja. Uglavnom samostalno obrazlaže sadržaje te potkrepljuje vlastitim primjerima. Uglavnom u potpunosti usvojio znanja ostalih nastavnih jedinica te ih ispravno primjenjuje. Ispravno primjenjuje znanja o zdravlju, vrstama prometa, razlikuje dijelove tijela. Postoji interes za istraživanjem prirode.

Dobar

Obrađene sadržaje usvojio na prosječnoj razini. U manjoj mjeri znanje primjenjuje u praksi. Uz učiteljevu pomoć uočava spoznaje u prirodi i ne pokazuje poseban interes za istraživanje prirode.

Dovoljan

Sadržaje usvojio na stupnju prepoznavanja, zna ih obrazložiti samo uz učiteljevu pomoć. Vrlo mala mogućnost primjene znanja u praksi. Ne pokazuje interes za učenjem i istraživanjem, površno primjenjuje znanje o zavičajnim regijama, prometu, dijelovima tijela i zdravlju.

Nedovoljan

Sadržaj usvojen na razini prisjećanja. Ne može samostalno obrazlagati niti primijeniti znanje u praksi. Neuspješan u uočavanju spoznaja u prirodi i ne pokazuje interes za istraživanjem prirode. Ne uočava bitno ni uz pomoć učitelja.

Usvojenost, razumijevanje i primjena programskih sadržaja  - pismeno

Riješenost na pismenom ispitu:

Odličan 90 -100% ; vrlo dobar 77-89%; dobar 64-76%; dovoljan 50-63%; nedovoljan 0-49%.

Praktični radovi

Odličan

Praktične radove izvodi samostalno, spretno i precizno. Izrazito uredan. Zna objasniti postupak i uzrok.

 

Vrlo dobar

Samostalno izvodi praktične radove, ali teže objašnjava postupak i uzrok. Redovito nosi pribor za rad.

Dobar

Praktične radove izvodi uz učiteljevu malu pomoć. Nije sistematičan. Ponekad nema pribor za rad.

Dovoljan

Često nema pribora za rad. Neke radove izvodi samo uz učiteljevu ili roditeljsku pomoć.

Nedovoljan

Praktične radove ne izvodi niti uz dodatni poticaj. Rijetko nosi potreban pribor.

 

Nastavni predmet: Tjelesna i zdravstvena kultura

Motorička znanja

Odličan

Ima pozitivan odnos prema predmetu. Nosi odgovarajuću odjeću i obuću. Poštuje pravila i svladava znanja o ispravnosti osnovnih položaja i krednih struktura. Znanje o pravilnom držanju tijela, kretanje uz glazbu, ples, usvajanje koraka. Pravilno izvođenje koluta naprijed i natrag. Organizira timske igre i aktivan je u njima.

Vrlo dobar

Ponekad zaboravi obuću ili odjeću. Usvojio je znanja i pravila ali ponekad se zaigra i ne poštuje ih. Pazi na pravilno držanje tijela i izvođenje vježbi. Suradan u timskom radu.

Dobar

Često zaboravlja opremu. Ponekad je više pasivni promatrač nego što je zainteresiran za igru.

Motorička dostignuća

Odličan

Motorička dostignuća izrazita uz stalni napredak.

Vrlo dobar     

Pokazuje napredak ali u slabijoj mjeri.

Dobar 

Motorička dostignuća u prosjeku.    

Dovoljan

Napredak slabo izražen.

Funkcionalne sposobnosti

Odličan

Funkcionalne sposobnosti izrazito razvijene. Napredak kontinuiran.         

Vrlo dobar

Funkcionalne sposobnosti primjereno razvijene. Napredak vidljiv.

Dobar 

Funkcionalne sposobnosti prosječno razvijene. Napredak slabije izražen.

Dovoljan

Funkcionalne sposobnosti slabije razvijene. Napredak slabo izražen.

Napomena: Pri ocjenjivanju voditi računa o aktivnosti na satu, odnosu prema radu, odnosu prema drugim učenicima, odnosu prema školskoj imovini, higijenskim navikama, a posebno o zdravstvenom stanju učenika te njegovim psihofizičkim sposobnostima.

 

 

 

 

 

Učiteljica  Kristina Vrtar

Individualni razgovori za roditelje  :  Svakog prvog utorka u mjesecu od 16 h do 17 h  ili prema dogovoru .

 

Sve informacije o školi  u Ključu i našem razredu možete dobiti na broj telefona

042 621 830

 

 

 

 

 

 

 

Školska godina 2014/2015.

4.RAZED PŠ KLJUČ

UČITELJICA: Kristina Vrtar

 

LIDRANO 2015.

I ove školske godine sudjelovali smo na  smotri dječjeg stvaralaštva , koja se ovaj put održala u OŠ Bisag. Bilo  je to  još jedno neponovljivo iskustvo koje nam je pružilo puno uzbuđenja, zadovoljstva,radosti....

Evo što kažu mali sudionici:

VIKTORIJA: Škola mi se jako dopala, njezino uređenje je  predivno.Imala sam tremu prije nastupa.

LOVRO: Nije mi teško palo što ne idemo na županijsku smotru jer i ovo iskustvo je bilo odlično , a domaćini su bili jako ljubazni.

LAURA:Posebno mi se svidjelo što nas je dočekao crveni tepih, pa smo se osjećali kao filmske zvijezde.

ANDREJ: Meni je drago što smo sudjelovali,što sam posebno pohvaljen za svoju izvedbu i što su se domaćini jako trudili oko nas.

TIHOMIR: Škola je jako lijepa, a dvorana u kojoj smo nastupali je bila vrlo lijepo uređena.Imao sam malu tremu prije nastupa,ali je brzo prošla.Sreo sam prijatelja kojeg sam upoznao na nogometu.

NIVES: Bilo mi je drago što sam sudjelovala na jednoj zanimljivoj smotri .Srela sam prijateljicu iz Presečna.

MARKO:Pohvaljen sam za izvedbu premeta strance(zvijezda) koji je bio dio naše predstave i to mi je drago.

DANIEL: Nestrpljivo sam čekao dan kad ću upoznati školu u Bisagu.Prije mog nastupa ima sam malu tremu.

PETRA: Doživjela sam nešto novo, bilo je baš uzbudljivo , bez obzira na tremu prije nastupa, uživala sam u svemu.

SVI:Sretni smo i zadovoljni što smo nastupali i dobili prekrasne pohvalnice za uspješan nastup.

 

 

 

 

 

 

 

20.siječnja 2014. sudjelovali smo na smotri dječjeg stvaralaštva LIDRANO, koja se održala u  OŠ Svibovec. Bilo je to zanimljivo i korisno iskustvo.

Evo što kažu učenici o tom događaju.

Andrej:U početku sam imao tremu , ali ipak sam se  dobro osjećao i bilo mi je super.

Laura:Bio je to jako dobar događaj, pobijedila sam tremu i dalje sam uživala!

Lovro : Domaćini su nam spremili dobre sendviče!

Daniel:Upoznao sam nove prijatelje iz škole Svibovec.

Nives:Vidjela sam jednu lijepu malu seosku školu koja se nalazi na prkrasnom brežuljku.

Svi se slažemo da želimo  ponoviti ovakvo iskustvo i trudit ćemo se da i iduće godine budemo sudionici te smotre.

 

 

 

 

 

 

 

 

FAŠNIK                                                                                           

          

       

    

 

 

 

 


RASPORED ZVONA
 
Za matičnu školu, PŠ Podevčevo, PŠ Remetinec,
PŠ Ključ i PŠ Mađarevo

1. sat  8.00 - 8.45  

( užina za 1. i 2. razred )

2. sat  8.55 - 9.40  

( užina za 3., 4., 5. razred )

 3. sat  9.55 - 10.40 

( užina za 6., 7., 8. razred )

4. sat 10.55 - 11.40

 5. sat 11.45 - 12.30 

( prijevoz autobusa )

 6. sat 12.35 - 13.20  

( prijevoz autobusa )

 7. sat 13.25 - 14.10  

( prijevoz autobusa

 8. sat 14.15 - 15.00

( prijevoz autobusa - 

utorak i četvrtak  )

 

 
Za roditelje i učenike

Upisi u srednju školu

Dragi učenici i roditelji učenika osmog razreda u privitku se nalaze poveznice na  informacije uz upis u prvi razred srednje škole.

http://upisi.weebly.com

 

Centar izvrsnosti

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Oglasna ploča
Kalendar
« Kolovoz 2017 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

Korisni linkoviCMS za škole logo
Osnovna škola Novi Marof / Zagorska 23, HR-42220 Novi Marof / os-novi-marof.skole.hr / ured@os-novi-marof.skole.hr
preskoči na navigaciju