preskoči na sadržaj

Osnovna škola Novi Marof

 
Na temelju članka 32. Statuta Osnovne škole Novi Marof Školski odbor je na sjednici održanoj  24. rujna 2008. donio
 
 
  K U Ć N I    R E D
 
 
I. OPĆE ODREDBE
 
 
Članak 1.
 
Ovim pravilnikom u Osnovnoj školi Novi Marof (u daljem tekstu Škola) uređuju se:
– radno vrijeme
– pravila i obveze ponašanja u školskoj ustanovi, unutarnjem i vanjskom prostoru
– pravila međusobnih odnosa učenika
– pravila međusobnih odnosa učenika i djelatnika
– pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije, neprijateljstva i nasilja
– način postupanja prema imovini
 
Članak 2.
 
Ovaj pravilnik odnosi se na sve osobe tijekom njihova boravka u Školi.
 
Članak 3.
 
S odredbama ovoga pravilnika dužni su se upoznati svi djelatnici Škole.
Razrednici su dužni s ovim pravilnikom upoznati učenike i njihove roditelje odnosno skrbnike.
Sažetak ovoga pravilnika ističe se na vidljivu mjestu kod ulaznih vrata, a cijeli pravilnik objavljuje se na internetskim stranicama Škole.
Primjerak ovoga pravilnika dostavlja se pravobranitelju za djecu na njegov zahtjev.
 
 
II. RADNO VRIJEME
 
 
Članak 4.
 
Učenici, djelatnici Škole te druge osobe mogu boraviti u prostorijama Škole samo tijekom radnog vremena Škole.
 
Članak 5.
 
Radno vrijeme Škole je od 5,00 do 23,00 sata.
Raspored radnog vremena učitelja i stručnih suradnika definiran je Rješenjem o tjednom zaduženju, a ostalih djelatnika Godišnjim programom rada.
 
 
 
Članak 6.
 
Raspored radnog vremena ravnatelja, stručnih suradnika i tajnika u vezi s prijmom stranaka obvezno se ističe na vratima ureda.
 
Članak 7.
 
Djelatnici su dužni dolaziti na posao i odlaziti s posla prema rasporedu radnog vremena. Način evidencije nazočnosti radu određuje ravnatelj.                                                                                                      
Članak 8.
 
Boravak u Školi izvan radnog vremena dopušten je samo uz odobrenje ravnatelja.
 
 
 
III. PRAVILA I OBVEZE PONAŠANJA U ŠKOLSKOJ USTANOVI, UNUTARNJEM I VANJSKOM PROSTORU
 
 
Članak 9.
 
U prostorijama Škole zabranjeno je:
-          pušenje
-          unošenje i konzumiranje alkohola, cigareta i drugih sredstava ovisnosti
-          nošenje oružja i drugih predmeta kojima se mogu ozlijediti drugi
-          unošenje sredstava, opreme i uređaja koji mogu uzrokovati požar ili eksploziju
-          unošenje tiskovina nepoćudnog sadržaja
-          pisanje po zidovima (unutarnjim i vanjskim) i inventaru Škole
-          bacanje papira, žvakaćih guma i ostalog otpada izvan koševa za otpatke
-          igranje igara na sreću i sve vrste kartanja
-          učenicima dovoditi strane osobe u prostorije Škole bez odobrenja ravnatelja
-          svim osobama dovoditi životinje u prostorije i okoliš Škole, osim uz odobrenje ravnatelja
-          nedopušteno snimanje (mobitelom, kamerom i sl.) i objavljivanje snimki drugih učenika i učitelja
 
 
UČENICI
(naziv se u daljnjem tekstu odnosi na učenice i učenike)
 
Članak 10.
 
Boravak učenika u Školi
-         mogu boraviti u Školi u vrijeme određeno za nastavu i ostale oblike obrazovnog rada
-         mogu boraviti u zajedničkom prostoru Škole u vrijeme kad čekaju nastavu ili polazak autobusa
-         mogu boraviti u školi u suprotnoj smjeni ako imaju izbornu nastavu, izvannastavne ili izvanškolske aktivnosti
 
 
 
 
Članak 11.
 
Dolazak i odlazak učenika
Učenik je dužan:
-          dolaziti u Školu uredan i primjereno obučen
-          po dolasku obuti obuću za školu te odjevne predmete odložiti na mjesto određeno za tu namjenu (od I. do IV. razreda uz učionice, od V. do VIII. u garderobu), osim djece koja nose ortopedske cipele i sl.
-          doći u Školu najkasnije 10 minuta prije početka nastave, a napustiti Školu najkasnije 10 minuta nakon završetka školskih obveza ili do polaska autobusa
 
Članak 12.
 
Izostanci učenika, kašnjenja, dopušteno napuštanje nastave
Učenici ne smiju bez dopuštenja izostajati, kasniti na sat ili napustiti nastavu.
U slučaju kašnjenja treba se javiti dežurnom učitelju ili učeniku, tiho ući u učionicu i ispričati se učitelju.
Za dopuštenje za odlazak iz Škole zbog bolesti, povrede ili drugog opravdanog razloga treba se obratiti učitelju (predmetnom), razredniku ili stručnom suradniku te prije odlaska obavijestiti učenikova roditelja.
 
Članak 13.
 
Kretanje učenika kroz prostore Škole:
Učenici se kreću školskim prostorijama hodajući tako da ne dovode druge učenike i/ ili sebe u opasnost.
Mirno ulaze u svoju učionicu najmanje 10 minuta prije početka nastave.
U slučaju da je učionica zaključana, u miru i redu čekaju učitelja ili redar potraži dežurnog učitelja.        
U učiteljev kabinet učenici ulaze zajedno s učiteljem.
Ne smiju bez dopuštenja ulaziti u zbornicu, ravnateljev ured, tajništvo ili učionice drugih razrednih odjela.
 
Članak 14.
 
Radno mjesto učenika:
Na znak za početak nastave učenici trebaju biti na svojim radnim mjestima i pripremiti pribor za rad.
Radno mjesto za učenike određuje razrednik ili predmetni učitelj (može u dogovoru s učenicima).
Učenik može svoje mjesto rada promijeniti samo uz dopuštenje razrednika ili predmetnog učitelja.
Učenici su iza sebe dužni ostaviti čiste i uredne prostorije u kojima su boravili (pokupiti smeće i baciti ga u koš).
 
 
 
 
 
 
Članak 15.
 
Ponašanje učenika tijekom nastave:
-         u učionici treba biti mir i primjerena radna atmosfera
-         ne smiju bez dopuštenja razgovarati, šaptati, dovikivati se, prepirati, šetati po razredu i sl.
-         kad želi nešto pitati ili priopćiti, treba svoju namjeru pokazati dizanjem ruke, a učenik, kojega je učitelj prozvao, dužan je ustati ili postupiti prema zahtjevu učitelja
-         tijekom sata ne smije rabiti mobitel, walkman, igračke (bez dopuštenja) i sl., u protivnom će mu biti oduzeti i predani razredniku ili roditelju
 
Članak 16.
 
Ponašanje učenika tijekom odmora:
Mali odmor učenika traje 5 minuta. Tijekom toga vremena učenici mirno prelaze u druge učionice ili dvoranu i pripremaju se za novi nastavni sat.
Veliki odmor traje 20 minuta i služi za prelazak u druge učionice, za blagovanje i za odmor.
Za vrijeme odmora ne smiju napuštati zgradu Škole ni školsko dvorište.
 
Članak 17.
 
Redari:
-          u razrednom odjelu tjedno se određuju dva redara - određuje ih razrednik prema abecednom redu
-          prije sata pregledaju učionicu i o uočenim nepravilnostima ili oštećenjima izvješćuju učitelja ili dežurnog učitelja
-          brišu ploču i prema potrebi donose nastavna sredstva i pomagala
-          na početku svakoga nastavnog sata prijavljuju učiteljima nenazočne učenike
-          izvješćuju dežurnog učitelja o nenazočnosti predmetnog učitelja na nastavi
-          izvješćuju učitelja o nađenim predmetima i odnose ih u tajništvo ili stručnu službu Škole
-          za vrijeme odmora jedan od redara dužan je biti u učionici, pratiti ponašanje učenika i u slučaju potrebe obavijestiti dežurnog učitelja, razrednika ili predmetnog učitelja
-          posljednji napuštaju učionicu i izvješćuju učitelja o uočenim oštećenjima
 
 
Članak 18.
 
Ponašanje učenika u sportskoj dvorani
-          za nastavu u sportskoj dvorani potrebna je sportska odjeća i obuća prema uputama predmetnog učitelja
-          prije početka sata tjelesno-zdravstvenog odgoja učenici viših razreda u miru čekaju učitelja u hodniku prije dvorane
-          odjeću ostavljaju u svlačionici, a vrijedne predmete prema uputi učitelja
-          nakon odlaska s nastave svlačionice moraju ostati uredne i čiste
-          učenici se ne smiju koristiti sportskim rekvizitima i spravama za vježbanje bez nazočnosti učitelja ili njegova odobrenja
 
 
Članak 19.
 
Ponašanje učenika u školskoj knjižnici
Tijekom boravka u knjižnici učenici se trebaju ponašati uljudno, stajati u redu dok čekaju knjige, vrlo tiho razgovarati kako ne bi ometali one koji čitaju te nakon čitanja vratiti knjige i časopise na mjesto.
Posuđene knjige učenik je obvezan čuvati i neoštećene pravodobno vratiti (u vrijeme koje odredi knjižničar).
 
Članak 20.
 
Ponašanje učenika za vrijeme užine
Svi učenici koji se hrane u školskoj kuhinji objeduju u blagovaonici.
U miru i redu stoje i čekaju ulazak u blagovaonicu.
Prije ulaska u blagovaonicu ili u blagovaonici učenik je dužan oprati ruke.
Za vrijeme objeda u blagovaonici mora biti red, mir i primjereno ponašanje za stolom.
Nakon završenog objeda učenik je dužan pribor za jelo odložiti na dogovoreno mjesto i oprati ruke.
 
Članak 21.
 
Ponašanje učenika pri prijevozu školskim autobusom
Do polaska autobusa učenici se zadržavaju u zajedničkom prostoru Škole ili ispred ulaza u Školu pridržavajući se dogovorenih pravila ponašanja te uvažavaju i slijede upute dežurnih učitelja.
Učenici mirno i u redu ulaze u autobus.
Tijekom vožnje ponašaju se u skladu s pravilima sigurne vožnje  - zabranjeno je guranje, hodanje autobusom za vrijeme vožnje, ometanje vozača, bacanje predmeta iz autobusa, uništavanje autobusa.
U autobusu vrijede ista pravila međusobnog ponašanja kao i u školskom prostoru.
Učenici trebaju nakon zadnjeg sata odmah krenuti svojim kućama (prvim autobusom).
 
UČITELJI
(učitelj se u daljnjem tekstu odnosi na učiteljice i učitelje)
 
Članak 22.
 
Dužnosti učitelja
Učitelji su se dužni pridržavati Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o ocjenjivanju.
Učitelji su dužni doći na vrijeme kako bi otvorili svoju učionicu ili kabinet 10 minuta prije početka nastave da bi se učenici mogli na vrijeme pripremiti za sat.
Tijekom dana provjeravati stanje inventara i izgled svoje učionice i moguća nastala oštećenja prijaviti u tajništvo Škole.
Tijekom velikog odmora učitelj koji je s učenicima bio na satu vodi učenike do blagovaonice.
Po završetku nastave za razredni odjel učitelj u miru vodi učenike do garderobe.
Tijekom nastave nosi razrednu knjigu na sat,  a nakon završenog sata ili nastave odlaže je na predviđeno mjesto u Vijećnici.
Na znak školskog zvona učitelji su dužni krenuti na sat.
Evidentirati svako kašnjenje učenika.
 
Članak 23.
 
Djelatnici su dužni o svojim izostancima i zakašnjenjima obavijestiti ravnatelja, a učitelji voditelja smjene. Izostanke su dužni opravdati liječničkom potvrdom. Izostanke za obavljanje neodgodivih poslova mogu ostvariti prema odredbama Kolektivnog ugovora.
 
 
Članak 24.
 
Zabranjeno je:
Za vrijeme nastave kazniti učenika udaljavanjem sa sata. (Ako se učenika mora udaljiti sa sata, ali ne za kaznu - uputiti liječniku i sl. - učenik mora biti zbrinut).
Zabranjeno je slati učenike izvan Škole bilo kojim povodom.
Za vrijeme sata učitelj ne smije neopravdano napuštati učionicu i učenike ostavljati same.
 
Članak 25. 
 
Kontakti s roditeljima
Razrednik je dužan obavijestiti roditelje o terminima za individualni razgovor.
Ako nijedan roditelj ne može doći u predviđeno vrijeme, razrednik će predložiti i dogovoriti drugi termin koji odgovara i roditelju i razredniku.
Razrednik ili učitelj dužan je osigurati prikladno mjesto i vrijeme za nesmetan razgovor s roditeljem.
Djelatnici Škole dužni su se prema roditeljima i drugim osobama koje borave u Školi odnositi s uvažavanjem i poštivanjem.
 
 
RODITELJI
 
Članak 26. 
 
Primanje roditelja
Roditelji mogu razgovarati s učiteljima u dane primanja roditelja ili u vrijeme koje odredi razrednik odnosno predmetni učitelj.
Roditelji ne smiju ometati učitelje u vrijeme trajanja nastavnog sata, osim u iznimno hitnim slučajevima.
Roditelji koji čekaju dijete ili učitelja tijekom trajanja nastavnog sata dužni su se zadržavati u zajedničkom prostoru Škole, a nikako pred vratima učionica.
 
 
POSTUPAK KOD IZOSTAJANJA UČENIKA
 
Članak 27.
 
Učenik može izostati s nastave po odobrenju:
-         predmetnog učitelja s njegova sata
-         razrednika (do tri dana)
-         ravnatelja (do pet dana)
-         Učiteljskog vijeća (više od pet dana)
-         za višednevni izostanak učenika roditelj treba podnijeti pismeni zahtjev Učiteljskom vijeću
 
 
Članak 28.
 
Opravdavanje izostanaka djeteta
-         izostajanje i kašnjenje na nastavu učenici su dužni opravdati ispričnicom
-         Jednodnevni izostanak opravdava roditelj, a za više dana potrebna je liječnička ispričnica, koju u roku tjedan dana potvrđuje roditelj. U iznimnim slučajevima uvažava se pismena ispričnica roditelja.
 
 
DEŽURSTVA UČITELJA I UČENIKA
 
Članak 29.
 
U radno vrijeme Škole dežuraju učitelji (najmanje tri), učenici (3. i 4. razred i 7. i 8. razred) i tehničko osoblje Škole.
Raspored, trajanje i obveze dežurnih učitelja određuje ravnatelj.                                                         
S rasporedom i dužnostima dežurne učenike upoznaje razrednik.
Raspored dežurstva tehničkog osoblja određuje tajnica, a obaveze i trajanje određuje ravnatelj.
Raspored dežurstava objavljuje se na oglasnoj ploči Škole.
 
 
Članak 30.
 
Obveze dežurnih učitelja
 
U matičnoj školi:
-         u dane dežurstva u jutarnjoj smjeni dežura od 7,00  do 13,00, a popodnevnoj od 13,00 do odlaska učenika svojim kućama
-         sva tri dežurna učitelja dežuraju od početka do kraja dežurstva
-         prati ulazak učenika u Školu, provjerava imaju li potrebnu obuću za boravak u Školi, provjerava ponašanje učenika u garderobi
-         tijekom velikog odmora (dok djeca jedu) jedan dežura u blagovaonici, drugi na ulazu u blagovaonicu, a treći u hodniku, a ostatak vremena dežuraju na hodnicima (prizemlju i katu – prema dogovoru)
-         brine se o sigurnom ulasku učenika u školske autobuse
-         u slučaju da im učenici prijave da netko od učitelja nije na satu ili da kasni, obavještava voditelja smjene, ravnatelja ili stručnu službu ili sam zbrine učenike
 
-         upućuje, vodi i provjerava izvršavanje obveza dežurnih učenika
-         tijekom dana i na kraju zadnjeg sata provjerava zabilješke na evidencijskom listu koji vode dežurni učenici i potpisuje pregledane zabilješke na kraju dana
-         prema potrebi obavješćuje razrednika, ravnatelja ili tajnicu Škole o događanjima tijekom dežurstva
 
 
 
U područnoj školi:
-         u dane dežurstva dolazi najmanje pola sataprije početka nastave, a odlazi nakon odlaska učenika kućama ili u dogovoru s drugim učiteljem
-         prati ulazak učenika u Školu, provjerava imaju li potrebnu obuću za boravak u Školi
-         dežura u blagovaonici za vrijeme objeda učenika
-         dežura na hodnicima za vrijeme velikog odmora
-         zvonom označuje početak i kraj svakog sata
 
 
Svaki dežurni učitelj:
-         prati ponašanje učenika na hodnicima i trenutno reagira u situaciji sukoba ili nasilja među učenicima
-         u slučaju primijećenog ili prijavljenog zlostavljanja postupa prema dogovorenom protokolu o postupanju u situaciji zlostavljanja
 
Članak 31.
 
Trajanje dežurstva učenika u matičnoj školi
-         u svakoj smjeni dežurna su 3 učenika:
o      na ulazu u školu dežuraju 2 učenika (osmih i sedmih razreda) prema redoslijedu koji odredi razrednik pojedinog razrednog odjela
o      u dijelu razredne nastave dežura 1 učenik (trećih i četvrtih razreda)
-         dežurstvo učenika osmih i sedmih razreda traje šest školskih sati                 
-         dežurni učenik razredne nastave dežura pet školskih sati
 
Članak 32.
 
Dužnosti dežurnih učenika viših razreda:
 
-         provjeriti točnost sata, provjeriti je li raspored zvona na mjestu
-         zvonom označiti početak i kraj svakog školskog sata (u slučaju nestanka električne energije, za zvonjenje koristiti malo zvono)
-         nakon zvona za početak sata provjeriti jesu li se u garderobama zadržali učenici; učenike koji se zateknu u garderobi ili izvan učionica uputiti u zajednički prostor Škole ili u čitaonicu
 
-         za vrijeme trajanja svakog sata jedan dežurni učenik ostaje na ulazu u Školu, dok drugi obilazi Školu da bi pogasio svjetla po hodnicima i nužnicima te zatvorio vodu
 
-         u slučaju dolaska osobe koja ne radi u Školi ili učenika koji ne polazi ovu Školu, dežurni učenik dužan je: uljudno pozdraviti, zamoliti njegovo ime i prezime, zapisati koga treba, otpratiti je do tražene osobe
-         za vrijeme trajanja sata ne dopušta odlazak roditelja i drugih osoba do učitelja koji ima nastavu u to vrijeme, osim ako učitelj ima sat informacija ili je dogovorio termin s roditeljem (raspored informacija je na oglasnoj ploči)
 
-         dežurni učenik dužan je voditi bilješke o svim događanjima za vrijeme dežurstva na listi dežurstva i o njima izvijestiti dežurnog učitelja
-         u slučaju nastanka disciplinskih problema učenika tijekom dežurstva, dežurni je učenik dužan obratiti se dežurnom učitelju ili bilo kojem drugom zaposleniku Škole
 
Dužnosti dežurnog učenika razredne nastave:
Vodi brigu o urednosti hodnika, gasi i pali svjetla, nakon svakog odmora provjerava je li zatvorena voda i ugašeno svjetlo u učeničkim WC-ima, otključava i zaključava ulazna vrata razredne nastave, pomaže učiteljima.
 
 
 
 
 
IV. PRAVILA MEĐUSOBNIH ODNOSA UČENIKA
 
Članak 33.
 
Za vrijeme boravka u Školi i izvan nje učenik je dužan odnositi se prema drugim učenicima s uvažavanjem i poštivanjem različitosti.
 
Članak 34.
 
Zabranjen je svaki oblika nasilja među učenicima:
-         rugati se drugim učenicima, nazivati ih pogrdnim imenima ili nadimcima, ismijavati, dobacivati uvredljive riječi i komentare, uzimati ili/i uništavati tuđe stvari, uzimati od drugih novac, prisiljavati da čini ono što ne želi, prijetiti, udarati, zanemarivati i isključivati iz grupe
-         koristiti se elektroničkim medijima (internetom i mobitelom) za ruganje, ismijavanje, ogovaranje, prijetnje, prisiljavanje, nedopušteno objavljivanje tuđih snimki i slično
Članak 35.
 
Učenik je dužan pridržavati se dogovorenih pravila Škole o ponašanju jednih prema drugima:
-         prihvaćamo i one koji su drugačiji
-         koristimo se rječnikom koji nikoga ne vrijeđa
-         probleme i sukobe rješavamo razgovorom i dogovorom
-         pomažemo drugima koliko možemo kad vidimo da im je pomoć potrebna ili tražimo pomoć odraslih
-         družimo se i s onima koje se obično izostavlja
 
 
V. PRAVILA MEĐUSOBNIH ODNOSA UČENIKA I NASTAVNIKA
 
Članak 36.
 
Pri dolasku u Školu učenik ljubazno pozdravlja sve djelatnike (uključujući učitelje koji mu ne predaju,ravnatelja, tehničko osoblje i stručne suradnike).
U obraćanju svim učiteljima koristi pristojan rječnik i odnosi se prema njima s uvažavanjem i poštivanjem.
 
Članak 37.
 
Učitelji i drugi djelatnici Škole se u obraćanju učenicima koriste prikladnim rječnikom kojim izražavaju uvažavanje njihovih različitosti, prihvaćanje, potporu, ohrabrenje, usmjeravanje i vođenje njihova ponašanja.
Odzdravljaju učenicima kad ih oni pozdrave.
 
 
 
 
Članak 38.
 
Razrednik, učitelj, stručni suradnik i ravnatelj mogu dogovoriti individualni razgovor s učenikom. Dužan je osigurati prikladan prostor koji osigurava privatnost razgovora. Razgovor može dogovoriti u vrijeme koje odgovara njemu i učeniku - izvan nastavnog sata.
Tijekom razgovora se treba pridržavati Etičkog kodeksa Škole.
 
 
VI. PRAVILA SIGURNOSTI I ZAŠTITE OD SOCIJALNO
NEPRIHVATLJIVIH OBLIKA PONAŠANJA, DISKRIMINACIJE, NEPRIJATELJSTVA I NASILJA
 
 
Članak 39.
 
Svi djelatnici Škole dužni su se držati Protokola o postupanju u slučaju nasilja.
 
Članak 40.
 
Svi djelatnici Škole dužni su se držati i Intervencijskog postupaka u slučaju vršnjačkog zlostavljanja: odmah zaustaviti nasilno ponašanje, dogovoriti posljedice (restitucija ili pedagoške mjere kod ponovljenog ponašanja) za dijete koje se ponašalo nasilno, porazgovarati s promatračima, poduprijeti zlostavljano dijete.
Dati nasilnom djetetu da popuni obrazac Opis situacije, sami popuniti Protokol praćenja.
Proslijediti informacije razredniku. Obavijestiti roditelje.
 
 
VII. NAČIN POSTUPANJA PREMA IMOVINI
 
Članak  41.
 
Dužnost je djelatnika, učenika i svih osoba koje borave u Školi skrbiti o imovini Škole prema načelu dobrog gospodara.
Djelatnici Škole dužni su se racionalno koristiti sredstvima Škole koja su im stavljena na raspolaganje.                                                                                                                                     
Nakon isteka radnog vremena djelatnici su dužni uredno pospremiti radne materijale, zatvoriti prozore, isključiti električne aparate i zaključati radne prostorije.
Svi učenici i djelatnici Škole dužni su obavijestiti dežurnog učitelja, tajnika ili ravnatelja, a na područnoj školi voditelja, o nađenim oštećenjima u učionici i prijaviti štetu.
Nađene stvari predaju se u tajništvo ili stručnu službu gdje se čuvaju do pronalaženja vlasnika.
 
Članak 42.
 
Škola nije odgovorna za nestanak stvari i novca učenika i djelatnika Škole za vrijeme njihova boravka u Školi.
 
Članak 43.
 
U slučaju da učenik nasilnim ponašanjem nanese štetu školskoj ili privatnoj imovini primijenit će se Pravilnik o pedagoškim mjerama.
 
 
 
 
 
 
VIII. KRŠENJE ŠKOLSKOG REDA
 
 
Članak 44.
 
Postupanje prema odredbama ovoga Pravilnika sastavni je dio radnih obveza djelatnika i učenika Škole.
Djelatnik koji postupi suprotno odredbama ovoga Pravilnika, odgovoran je za povredu radne obveze.
Učenik koji postupi suprotno odredbama ovoga Pravilnika, odgovoran je prema Statutu Škole i Pravilniku o pedagoškim mjerama.
 
Kad osobe koje nisu učenici i djelatnici Škole za vrijeme boravka u Školi teže krše Kućni red, dežurni učitelj ili učenik treba ih udaljiti iz prostorija Škole, a ako se usprotive, pozvati policiju.
 
 
 
IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 
Članak 45.
 
Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o školskom redu
od 
 
Članak 46.
 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploči Škole.

RASPORED ZVONA
 
Za matičnu školu, PŠ Podevčevo, PŠ Remetinec,
PŠ Ključ i PŠ Mađarevo

1. sat  8.00 - 8.45  

2. sat  8.50 - 9.35  

( užina za 1. do 4. razred - veliki odmor za njih do 9.55 )

 3. sat  9.40 - 10.25 

( užina za 5. - 8. razred - veliki odmor za njih do 10.45)

4. sat 10.45 - 11.30

 5. sat 11.35 - 12.20 

( prijevoz autobusa )

 6. sat 12.25 - 13.10  

( prijevoz autobusa )

 7. sat 13.15 - 14.00  

( prijevoz autobusa )

 
Za roditelje i učenike

Upisi u srednju školu

Dragi učenici i roditelji učenika osmog razreda u privitku se nalaze poveznice na  informacije uz upis u prvi razred srednje škole.

http://upisi.weebly.com

Kalkulator bodova za upis u srednju školu

https://www.srednja.hr/srednja-kalkulator/

Centar izvrsnosti

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Oglasna ploča
Kalendar
« Srpanj 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Prikazani događaji

Korisni linkoviCMS za škole logo
Osnovna škola Novi Marof / Zagorska 23, HR-42220 Novi Marof / os-novi-marof.skole.hr / ured@os-novi-marof.skole.hr
preskoči na navigaciju